Drodzy Uczniowe wink
Witajcie w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021. Mimo iż spotykamy się w trudnych 
i niekomfortowych dla wszystkich warunkach, bardzo się cieszymy, że możemy się
z Wami zobaczyć.
Życzymy wielu sukcesów w nauce w Nowym Roku Szkolnym!
 
Zespół Świetlicy smile
 


Świetlica Bajkowy Świat zaprasza!!

Praca świetlicy szkolnej stanowi ważne ogniwo współczesnego systemu wychowawczego szkoły, jest jej integralną częścią. Realizuje ona poważną część zadań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, działając na rzecz prawidłowej organizacji czasu wolnego, wypoczynku indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, działalności kreatywnej, twórczej, rozwijania zainteresowań oraz zaspokojenie potrzeb rozwoju dziecka.
Informacje

BARDZO PROSIMY RODZICÓW O DOKONYWANIE DAROWIZN NA RZECZ ŚWIETLICY. MATERIAŁY ZAKUPIONE ZA TE PIENIĄDZE WPŁYNĄ NA UATRAKCYJNIENIE ZAJĘĆ. JEDNOCZEŚNIE GORĄCO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI NASZĄ ŚWIETLICĘ W FORMIE FINANSOWEJ I RZECZOWEJ.
Otrzymujemy od Państwa kartki, materiały plastyczne, gry i zabawki. Mile widziany byłby sprzęt sportowy: piłki, skakanki itp.
 
 
Dokumenty

Drodzy rodzice oraz dzieci!
Przypominamy o konieczności wypełnienia kwestionariusza, na podstawie którego przyjmujemy dzieci do świetlicy. Wzór kwestionariusza znajduje się na stronie naszej szkoły, w zakładce "świetlica szkolna - dokumenty".
Na tej samej stronie znajduje się regulamin świetlicy - prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.
Przypominamy też o konieczności posiadania obuwia zmiennego!
 
 
 

PROJEKT

„KULTURA I SZACUNEK TWORZĄ MÓJ DOBRY WIZERUNEK”

Cele:
Kształtowanie wśród uczniów postawy kulturalnego zachowania się w każdej sytuacji oraz szacunku wobec innych ludzi.
Kształtowanie właściwych postaw uczniowskich opartych na koleżeństwie, akceptacji, wzajemnym poszanowaniu.
Kształtowanie umiejętności kontrolowania negatywnych emocji.

W ramach projektu w bieżącym roku szkolnym ogłaszamy Plebiscyt na Mistrza Kulturalnego Zachowania.

Za bardzo dobre zachowanie, przestrzeganie Regulaminu Świetlicy oraz Kodeksu Kulturalnego Ucznia przewidziane są następujące nagrody i wyróżnienia:
wyróżnienie przez wychowawcę wobec wszystkich dzieci w świetlicy,
pieczątka „Świetnie” w zeszycie do informacji oraz w dzienniku w świetlicy oznaczająca pochwałę za wyróżniające się zachowanie dziecka w danym dniu w świetlicy, nagrody przewidziane w Regulaminie Plebiscytu.

Regulamin Plebiscytu na Mistrza Kulturalnego Zachowania:

Pieczątkę „Świetnie” uczeń może otrzymać maksymalnie jeden raz w ciągu dnia.
Pieczątkę otrzymuje uczeń, który zachowuje się wyróżniająco oraz aktywnie i kulturalnie uczestniczy w życiu świetlicy w ciągu całego dnia.
Przyznanie pieczątki uczniowi następuje po konsultacji wszystkich wychowawców świetlicy, którzy w danym dniu pracowali z dzieckiem.
Uczeń, który w ciągu tygodnia zdobędzie najwięcej pieczątek , otrzyma dodatkową pieczątkę - tzw. bonusową.
Uczeń, który w ciągu miesiąca uzbiera największą ilość pieczątek, otrzyma wyróżnienie: jego nazwisko zostanie wywieszone w gablocie „Szkolny savoir vivre” na łączniku. Otrzyma też przypinkę „Kulturalny uczeń”, którą będzie mógł nosić przypiętą do mundurka przez kolejny miesiąc.
Na zakończenie pierwszego i drugiego półrocza w świetlicy zostanie przeprowadzone głosowanie na najbardziej kulturalnego ucznia. Każde dziecko uczęszczające do świetlicy będzie mogło oddać jeden głos na jednego ucznia. Uczeń, który otrzyma największą liczbę głosów, zdobędzie trzy dodatkowe pieczątki „Świetnie”.
Uczniowie, którzy w ciągu całego półrocza zdobędą największą liczbę pieczątek (wraz z pieczątkami przyznanymi po głosowaniu), otrzymają tytuł Mistrza Kulturalnego Zachowania, dyplom oraz nagrody:
- wyróżnienie i pochwała udzielona przez Dyrektora Szkoły na apelu,
- wywiad w gazetce szkolnej „Siódme Niebo”,
- wymienienie nazwisk zwycięzców w „Koperniusach”.

Za nieodpowiednie zachowanie oraz nieprzestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w świetlicy, uczniowie będą otrzymywali kary:
upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę w obecności innych dzieci,
pieczątkę „Popraw się”, uwagę w dzienniku w świetlicy.

Regulamin przyznawania pieczątek „Popraw się” i uwag:

Pieczątkę „Popraw się” otrzymuje uczeń, któremu w ciągu dnia kilkakrotnie udzielono upomnienia za przewinienia mniejszej wagi, np. przeszkadzanie podczas zajęć w świetlicy, krzyczenie i bieganie po sali, dokuczanie innym dzieciom podczas zabaw itp.
Pieczątka „Popraw się” jest wstawiana w dzienniku w świetlicy oraz w zeszycie do komunikatów. Jest to informacja dla rodziców, że dziecko zachowało się w tym dniu niewłaściwie i należy z nim o tym porozmawiać.
Uczeń, który uzbiera dziesięć pieczątek „Popraw się”, zostanie wykluczony z uczestnictwa w zajęciach sportowych na dworze lub w sali gimnastycznej na okres 3 dni.
Uczeń, który zachowa się nagannie wobec rówieśników lub dorosłych (np. bójka, kradzież, używanie wulgaryzmów, lekceważący stosunek do nauczyciela itp.), otrzyma uwagę w dzienniku w świetlicy. Wychowawca świetlicy przeprowadzi rozmowę z rodzicem ucznia oraz z uwagą zapozna się wychowawca klasy.
W przypadku, gdy uczeń otrzyma trzy uwagi w dzienniku, rozmowę z rodzicem przeprowadzi wychowawca klasy.
Jeżeli uczeń swoim nagannym zachowaniem zasłuży na kolejne uwagi, sytuacja zostanie przedstawiona pedagogowi szkolnemu, który w porozumieniu z wychowawcą klasy i wychowawcami świetlicy podejmie stosowne działania.

W ciągu całego roku szkolnego z uczniami w świetlicy prowadzone będą lekcje z cyklu „Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek”.
W ramach zajęć odbędą się:
pogadanki,przygotowywanie plakatów i gazetek dotyczących stosowania zasad kultury osobistej,spotkania z pedagogiem szkolnym na temat radzenia sobie z różnymi emocjami, tak aby nie szkodzić i nie krzywdzić innych,
praktyczne stosowanie zasad kultury osobistej poprzez stawianie ucznia w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska, odgrywanie scenek, zabawy, metodę dramy,
oglądanie szkolnych audycji „Kulturalne rewolucje Supermikołajka” oraz „W trampkach po szkole” wraz z omówieniem przedstawionych sytuacji,
zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec wszystkich pracowników szkoły, odnoszenie się do nich z szacunkiem,
zorganizowanie konkursu ze znajomości zasad savoir vivre.

KODEKS KULTURALNEGO UCZNIA

Uczeń kulturalny:
Stosuje na co dzień zwroty: "proszę", "dziękuję", "przepraszam", mówi „dzień dobry” i „do widzenia”.
W świetlicy zachowuje się  właściwie:
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
- nie przerywa, gdy wypowiada się ktoś inny.
Dba o kulturę słowa:
- nie używa wulgarnych słów,
- nie krzyczy, ale rozmawia,
- podczas rozmowy wyjmuje ręce z kieszeni.
Nie bije, nie zaczepia nikogo, nie używa przemocy.
Dba o higienę i porządek w miejscu, w którym przebywa: nie niszczy pomocy naukowych, zabawek i mienia szkoły, nie śmieci.
 
 
Znajdź nas na Facebooku